CZ CZ  SK SK  EN EN   Mapa webu
PGP Terminal a.s.
Úvod
O nás
Plazmová technológia
Vplyv na životné prostredie
Projekty vo svete
Kontakt
Úvod /

Výhody plazmového splyňovania

Výhody plazmového splyňovania oproti tradičnému procesu spaľovania odpadu


Plazmové splyňovanie odpadu sa oproti klasickému spaľovaniu odpadu líši v jednej kľúčovej vlastnosti - teplote. Klasické spaľovne komunálneho odpadu pracujú pri teplotách medzi 800 ° C až 900 ° C, zatiaľ čo teploty pri plazmovom splyňovaní odpadu presahujú 3000 ° C. Kým typická spaľovňa komunálneho odpadu môže využívať iba zmesový komunálny odpad a podobnú vsádzku, plazmové splyňovanie odpadu môže spracovať široké množstvo odpadu ako pevných tak kvapalných. Celkovo plazmové splyňovanie predstavuje nasledujúce výhody:

 • Rôznorodá vsádzka
  • Spracovanie heterogénnej vsádzky pri jej minimálnej príprave
  • Spracovanie odpadu s vysokým obsahom inertnéj zložky a vlhkosti
 • takmer 100% konverzia uhlíka
 • sklovitá troska - vitrifikát je inertný, nevylúhovateľný, nekontaminuje pôdu ani pitnú vodu
 • Syntetický plyn môže byť vyrobený podľa požiadaviek na jeho ďalšie spracovanie (turbína, kotly, výroba etanolu, atď)
 • Spaľovanie syntetického plynu po jeho vyčistení má obdobné dopady na životné prostredie ako spaľovanie zemného plynu
 • Podporuje tzv. zásadu 3R pre nakladanie s odpadmi - obmedziť (reduce), využiť (reuse), recyklovať (recycle)
 • Hlavné výhody z hľadiska vplyvov na životné prostredie pri technológii plazmového splyňovania v porovnaní s klasickými spaľovňami odpadov možno vidieť v minimalizácii emisií vypúšťaných do ovzdušia a v absencii vzniku značného množstva popola a popolčeka s obsahom nebezpečných látok. Pri procese plazmového splyňovania vzniká ako vedľajší produkt výroby inertná sklovitá troska, ktorú je možné využiť v stavebníctve. Odpad vzniká v technológii iba pri čistení syntézneho plynu od jeho nebezpečných zložiek.