CZ CZ  SK SK  EN EN   Mapa webu
PGP Terminal a.s.
Úvod
O nás
Plazmová technológia
Vplyv na životné prostredie
Projekty vo svete
Kontakt
Úvod /

Vitrifikovaná troska

Z procesu spaľovania odpadu predstavujú výstupy odpadu škvara ako zvyšok zo spáleného odpadu, popolček zo zachytávania pevných časti emisií a filtračný koláč z čistenia odpadových vôd. V niektorých prípadoch je možné vyššie uvedené odpady zo spaľovania komunálneho odpadu ďalej spracovať na využiteľné produkty, väčšinou však nemožno vylúčiť ich nebezpečné vlastnosti a ako odpad zo spaľovania odpadu je skládkovaný na skládkach príslušnej kategórie.
Pri procese plazmového splyňovania odpadu nevznikajú klasické zvyšky ako zo spaľovania. Vedľajším produktom pri procese plazmového splyňovania odpadu je sklovitá troska, ktorá predstavuje inertný nevylúhovateľný materiál. Táto skutočnosť bola potvrdená radom testov, ktoré boli vykonané nezávislými laboratóriami v Japonsku u trosky vznikajúce v Japonských závodoch. Výsledky ukazujú, že zložky trosky sú pod detekčnými hranicami analytických metód a troska je teda považovaná za nevylúhovateľnú. Celková vznikajúca troska je preto v Japonsku používaná na výrobu betónových výrobkov.